Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Κανονισμοί και πορϋποθέσεις λειτουργίας των σταθμών

Αγαπητοί γονείς ενημερωθείτε για τους κανόνες λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών


Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 - Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
Ορισμός –Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας : (άρθ. 1)
Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας : (άρθ. 2)
Τεχνικές προδιαγραφές : (άρθ. 3)
Κριτήρια επιλογής παιδιών : (άρθ. 4)
Εγγραφή παιδιών : (άρθ. 5)
Προσωπικό : (άρθ. 6)
Καθήκοντα προσωπικού : (άρθ. 7)
Ιματισμός προσωπικού : (άρθ. 8)
Τροφοδοσία : (άρθ. 9)
Ευθύνες : (άρθ. 11)
Τηρούμενα βιβλία : (άρθ. 12)
Έλεγχος : (άρθ. 13)

Πλήρη κείμενα κάντε κλικ εδώ 

Υ.Α. 16065/2002 - Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
Έκταση εφαρμογής κανονισμού : (άρθ. 1)
Σκοπός Παιδικών & Βρεφονηπιακών σταθμών : (άρθ. 2)
Όργανα διοίκησης : (άρθ. 3)
Συμμετοχή γονέων & εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 4)
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου -Συνεδριάσεις : (άρθ. 5)
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου : (άρθ. 6)
Δικαίωμα εγγραφής & εγγραφή παιδιών : (άρθ. 7)
Διακοπή φιλοξενίας : (άρθ. 8)
Πόροι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου : (άρθ. 9)
Μεταφορά παιδιών : (άρθ. 10)
Λειτουργία Σταθμών : (άρθ. 11)
Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα : (άρθ. 12)
Ιατρική παρακολούθηση : (άρθ. 13)
Ημερήσια απασχόληση παιδιών : (άρθ. 14)
Διατροφή παιδιών : (άρθ. 15)
Προσωπικό : (άρθ. 16)
Γενικά καθήκοντα προσωπικού : (άρθ. 17)
Ειδικά καθήκοντα & αρμοδιότητες προσωπικού : (άρθ. 18)
Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό : (άρθ. 19)
Προϋπολογισμός –Διαχείριση-Έργα- Προμήθειες : (άρθ. 20) πλήρη κείμενα (κάντε κλικ εδώ ) 

Υ.Α. Π2β/οικ.2808/1997 - Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
Ορισμός, Σκοπός : (άρθ. 1)
Άδεια ίδρυσης : (άρθ. 2)
Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 3)
Δυναμικότητα μονάδας ΦΠΑΔ : (άρθ. 4)
Κτιριολογικό πρόγραμμα –Τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές : (άρθ. 5)
Κατασκευαστικές διατάξεις : (άρθ. 6)
Προσωπικό : (άρθ. 9)
Τροφοδοσία : (άρθ. 10)
Ευθύνες : (άρθ. 12)
Τηρούμενα βιβλία : (άρθ. 13)
Εγγραφή παιδιού : (άρθ. 14)
Κυρώσεις : (άρθ. 15)
Τροποποιήθηκε από :
Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06, (226/Β/23.2.07) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β)»


Πλήρη Κείμενα (κάντε κλικ εδώ )